Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

ดุสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ลำดับที่ 3 ของประเทศ

เรียบเรียงโดย : คุณครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล
ภาพ : คุณครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ   โดยในรอบแรกเป็นการทำแบบทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาไทย  ซึ่ง เด็กหญิงณัฐวรา โตอ่อน สามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 1 ของนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมดจากทั่วประเทศ  และเป็น 1 ใน 10 คนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบเพชรยอดมงกุฎ หรือรอบชิงชนะเลิศ  ที่นักเรียนต้องแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความ การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองบนเวที  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก  ซึ่งจากผลการตัดสิน เด็กหญิงณัฐวรา โตอ่อน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง หรือลำดับที่ 3ของประเทศ  สร้างความปลื้มปิติให้แก่พ่อแม่ ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังมีมีนักเรียนอีกหลายคน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้  รวมทั้งรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ทั้งในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2   สรุปรายละเอียดรางวัลที่ได้รับดังนี้

ช่วงชั้นที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ลำดับที่ 3 ของประเทศ)  ได้รับโล่รางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
เด็กหญิงณัฐวรา  โตอ่อน

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)  ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และทุนการศึกษา 1,000 บาท

เด็กชายศุภกฤต  โชคถาวร
รางวัลเข้าร่วมรอบเจียระไนเพชร  ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล
เด็กชายวิศรุต  พีรชัยเดโช

ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่เอาใจใส่ดูแลส่งเสริมความสามารถนักเรียนได้รับรางวัลรอบเพชรยอดมงกุฏ
คุณครูปราณี  วรสุทธิ์พิศาล

ช่วงชั้นที่ 1

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)  ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และทุนการศึกษา 1,000 บาท
เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี
รางวัลเข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร  ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล
เด็กหญิงรัฏฐณิญาว์  นำโชคชัยเจริญกุล
เด็กหญิงนฤมณา  ถาวงราม


คุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูวาสนา  วรสุทธิ์พิศาล

.

กลับสู่ด้านบน