Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2558

 

เรียบเรียงโดย : คุณครูจิดาภา หงิมหยุ่น
ภาพ : คุณครูจิดาภา หงิมหยุ่น


 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558  โรงเรียนดุสิตวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ  ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตรประจำปี 2558  ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ   มีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมและผลการแข่งขันดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1
รางวัลผ่านเกณฑ์ รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)  ได้รับเกียรติบัตร
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศุภกิจกาญจนา  ป.3

เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เด็กหญิงนภสร  มูลจันทะ  ป.3
เด็กหญิงธนพร  พันธ์เพียร  ป.3
เด็กหญิงสู่ขวัญ  น้ำทิพย์  ป.3
เด็กหญิงไพจิตตรา  เนืองภิรมย์  ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพรรณพร จักร์หลุด 

ช่วงชั้นที่ 2
เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เด็กหญิงพัชราวลัย  ทองสี  ป.6
เด็กหญิงปิยะวรรณ  หมวกสา  ป.6
เด็กหญิงเบญจา  เกิดรื่น  ป.6
เด็กหญิงณัฏฐรัตน์  พันธ์ไทย  ป.5
เด็กชายสุเมธ  บุญมาก  ป.5

ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจิดาภา  หงิมหยุ่น

กลับสู่ด้านบน