Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

Discover Science
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

เรียบเรียงโดย : คุณครูนงนุช ทองทา
ภาพ : ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา


18-20 สิงหาคม 2558   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานดังนี้

  1. เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
  2. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย
  3. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน  มีใจรักในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์  อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษากับสภาพแวดล้อม และเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ใช้ทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่  ได้แก่ การจัดป้ายนิเทศประวัติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและนวัตกรรมไทย  เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์  การแสดโครงงานของนักเรียน  การสังเกตเซลล์ต่าง ๆ ผ่านกล้องจุลทรรศน์  การจัดแสดงสารชนิดต่าง ๆ  การจัดแสดงผักสวนครัวและสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ  ฐานสนุกกับการทดลองที่พี่ ๆ ได้นำการทดลองมาให้น้อง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน  พร้อมแจกของรางวัลมากมาย   ทั้งนี้โรงเรียนได้เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำงานและการแก้ปัญหาอีกด้วย

กลับสู่ด้านบน