Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2558

 

เรียบเรียงโดย : คุณครูยุรนันท์ พลายละหาร
ภาพ : ฝ่าย ICT โรงเรียนดุสิตวิทยา


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558  โรงเรียนดุสิตวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ  ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตรประจำปี 2558  ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ   มีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมและผลการแข่งขันดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1
รางวัลผ่านเกณฑ์ รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)  ได้รับเกียรติบัตร
เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ

เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เด็กหญิงลภัสรดา  สักกามาตย์
เด็กหญิงวรรณวิษา  ตันทเตมี

ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุชัญญา  เผือกหอม

ช่วงชั้นที่ 2
รางวัลผ่านเกณฑ์ รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)  ได้รับเกียรติบัตร
เด็กชายวิศรุต  พีรชัยเดโช

เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เด็กหญิงรติมา พวงทอง
เด็กชายสิทธา ขลุ่ยทองคำ

ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูสมหมาย ใจซื่อ

กลับสู่ด้านบน