Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘

เรียบเรียงโดย : คุณครูยุรนันท์ พลายละหาร
ภาพ : ฝ่าย ICT โรงเรียนดุสิตวิทยา

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘  เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ ๘๓ พรรษา   ทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูก ๆ ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญู (ระลึกถึงพระคุณ) และกตเวทิตา (การตอบแทนพระคุณ) ต่อคุณแม่และบุพการีที่เลี้ยงดูมา   ในปีนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหลากหลายประเภทในช่วงวันแม่แห่งชาติ ได้แก่

  • การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติแสดงภาพพระฉายาลักษณ์ที่หาชมยากของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • การแสดงความสามารถของนักเรียนบนเทวีในด้านต่าง ๆ เช่น การรำอวยพร การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเกี่ยวกับพระคุณแม่ การกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อพระคุณแม่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น
  • การเขียนบรรยายความรู้สึกและสำนึกในพระคุณแม่และบุพการีลงในไปรษณียบัตร  แล้วส่งให้กับคุณแม่หรือบุพการีทางไปรษณีย์
  • การประกวดความสามารถทางวิชาการ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวันแม่แห่งชาติ ได้แก่ การประกวดเรียงความ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง วาดภาพ ฯลฯ
  • การฟังพระธรรมเทศนาหัวข้อ “รักแท้ที่แม่ให้” โดยพระอาจารย์สมพร กิตติภทฺโท หัวหน้าพระวิทยากร กรมการศาสนา วัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ
  • การรับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นกุศลทาน เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

แม้ว่าในปีนี้สถานที่อาจไม่อำนวยต่อการจัดงานใหญ่  ด้วยมีความจำเป็นต้องลดพิธีเหลือเพียง ๑ รอบจากเดิมที่จัด ๒ รอบในทุกปีที่ผ่านมา  เพื่อรับรองคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่แจ้งกำหนดเข้าประเมินในวันเดียวกับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ทำให้สถานที่อาจดูคับแคบและไม่สามารถให้การต้อนรับได้อย่างเต็มที่   แต่กระนั้นยังมีคุณแม่และท่านผู้ปกครองจำนวนมากเห็นความสำคัญของกิจกรรมและได้สละเวลามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง   สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความประทับใจแก่คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง   คณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณบุคลากรทุกฝ่าย ท่านผู้ปกครอง นักเรียน และทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะทำให้สายสัมพันธ์ความรักระหว่างลูก ๆ และคุณแม่หรือบุพการีนั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  และจะได้เห็นบรรยากาศน่าประทับใจเช่นนี้ทุกปีตลอดไปค่ะ

กลับสู่ด้านบน