Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

เรียบเรียงโดย : คุณครูวิภา สิงหภักดี
ภาพ : ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา


กิจกรรมวันไหว้ครูเป็นอีกกิจกรรมหนี่งที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความรู้ ดูแล อบรม สั่งสอนให้เราทุกคนเติบโตเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ   อีกทั้งยังปลูกฝังค่านิยมให้การทะนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ

ในปีการศึกษา 2558 นี้ โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558   มีการดำเนินพิธีตามประเพณีไหว้ครูของไทย  เริ่มจากการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าวบทสวดไหว้ครูและคำปฏิญาณตน  จากนั้นตัวแทนนักเรียนจากแต่ละห้องนำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู  เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้   อีกทั้งยังเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกคุณครูรุจิกร  ตุลาธารรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม พิธีไหว้ครูนั้นอาจเป็นดังกุศโลบายที่เตือนใจให้ศิษย์ประพฤติแต่คุณงามความดี  ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา  อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ บุพการีและผู้มีพระคุณนั่นเอง

หลังจากเสร็จสิ้นพิธี คณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับครูใหม่  เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร   ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ โรงเรียนได้ต้อนรับครูใหม่จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

คุณครูรุจิกร  ตุลาธาร , คุณครูอุไรพร  โชติเนตร
คุณครูจิดาภา  หงิมหยุ่น , คุณครูบุษราลักษณ์  เกตุมีชัย
คุณครูพลวรรธษ์  วงศ์อินทร์อยู่

.

กลับสู่ด้านบน