Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2558

เรียบเรียงโดย : คุณครูศิริพร โพธิ์ชื่น
ภาพ : ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา


เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้ร่วมกันประกอบพิธียอมรับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชีวิตตน และได้ฟังการบรรยายธรรมเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนดีตามศีลห้า โดยท่านพระครูประสิทธิ์สุตกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง วัดอุทุมพรทาราม (ท่ามะเดื่อ)

ในวันรุ่งขึ้น ครูได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 6 ไปประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านโป่ง  เพื่อระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่กับชาวพุทธตลอดไป

กลับสู่ด้านบน