Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

ดุสิตคว้าอันดับ 6 ของประเทศ ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 11  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557  โรงเรียนดุสิตวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ครั้งที่ 11  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 1,658 คน จากโรงเรียนระดับประถมศึกษา 552 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
ในการนี้ โรงเรียนได้ส่งนักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขัน  ซึ่งผลการแข่งขันมีนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาตอนปลาย) ได้แก่ เด็กหญิงธนัชชา สุนทรสารทูล  สามารถทำคะแนนรอบเจียระไนเพชร ติด 10 อันดับแรกของประเทศ  ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ  ซึ่งนักเรียนต้องแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความ การอ่านร้อยแก้ว และร้อยกรองบนเวที  เพื่อรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ   ผลการแข่งขันปรากฏว่าเด็กหญิงธนัชชา สุนทรสารทูล  สามารถคว้ารางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ (ลำดับที่ 6 ของประเทศ)    นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนจากช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2  จำนวน 2 คน ที่สามารถทำคะแนนในรอบเจียระไนเพชร ติด 50 อันดับแรกของประเทศ  ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร   นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง    โดยสรุปรางวัลจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2557 ได้ดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1
รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่
เด็กหญิงโชติกา กัณหา  ป.3
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้แก่
เด็กหญิงกัญญาพัชร เสนคราม  ป.3
เด็กชายนิติพนธ์ สุดรัตน์  ป.3

ครูผู้ฝึกสอน      คุณครูวาสนา วรสุทธิ์พิศาล และคุณครูอำนวย ปานดารา

ช่วงชั้นที่ 2
รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ (ลำดับที่ 6 ของประเทศ) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุกการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่
เด็กหญิงธนัชชา สุนทรสารทูล  ป.6
รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่
เด็กชายพศุตม์ เพียวประเสริฐ  ป.6
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้แก่
เด็กหญิงบัณฑิตา ทวีพงษ์  ป.6
ครูผู้ฝึกสอน    คุณครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

กลับสู่ด้านบน