Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |
ดุสิตชนะเหรียญทองหลายรายการ
งานวันวิชาการโรงเรียนเทพินทร์พิทยา
2555

มหกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต “สรรค์สร้างเด็กไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน
เรียบเรียงโดย : คุณครูยุรนันท์ พลายละหาร
ภาพโดย : ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้เข้าร่วมแข่งขันงานวันวิชาการของโรงเรียนเทพินทร์พิทยามหกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต “สรรค์สร้างเด็กไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน” ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทั้งสิ้น 27 เหรียญ

ที่

รายการแข่งขัน

ช่วงชั้นที่

ชื่อ – นามสกุลผู้เข้าแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1 ความเข้าใจในการอ่าน

ป.1-3

1.เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงราษฎร์
2.เด็กหญิงวริษฐา  ชวาลโชติกุล

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

 

 

 

ผู้ฝึกสอน นางวาสนา  วรสุทธิ์พิศาล

 

 

 

ป.4-6

1.เด็กหญิงเปมิกา  ชินฤทธิ์สกุล
2.เด็กหญิงณัฐธิชา  จิตโปร่ง

เหรียญทอง
เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน นางสาวปราณี  วรสุทธิ์พิศาล

 

2.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการ

ป.1-3

1.เด็กชายปัญญวิช  ฉิมวัย
2.เด็กชายเตโชดม  เพชรเรือง

เหรียญทอง
เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางสาวนิตยา  ฮวดโสภา

 

 

 

ป.4-6

1.เด็กชายณัฐพน  โรจนธรรมเจริญ
2.เด็กชายจิรภัทร  กาญจสินธุ

เหรียญเงิน
เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางสาวสมหมาย  ใจซื่อ

 

3.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจ

ป.1-3

1.เด็กชายณัฐพัชร์  สตันยานันต์
2.เด็กชายศุภกฤต  โชคถาวร

เหรียญทอง
เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางนงนุช  ทองทา

 

 

 

ป.4-6

1.เด็กหญิงชมฐิตา  ฮวดโสภา
2.เด็กหญิงศิรภัสสร  เก่งธัญญากร

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางสาวสุวรรณา  ธัญญธาดา

 

4.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ป.1-3

1.เด็กหญิงวรรณวลี  ลิ้นทอง
2.เด็กหญิงกุสาวดี  ร่มเย็น

เหรียญทอง
เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางสุพิน  เต็มปรีชา

 

 

 

ป.4-6

1.เด็กชายณัฐพนธ์  อำพรรณ
2.เด็กหญิงฐิติรัตน์  หิรัณย์ธนภูริ

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางสาวนิลมณี  บัวพิมพ์

 

5.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ป.1-3

1.เด็กชายวิศรุต  พีรชัยเดโช
2.เด็กหญิงกชพรรณ  ใจศักดิ์

เหรียญทอง
เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางวีณา  ทองคำอยู่

 

 

 

ป.4-6

1.เด็กชายศิวกร   กรุดสมัย
2.เด็กชายธนวิชช์  ลดาวัลย์

เหรียญทอง
เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางฐานิส  ธิติทรัพย์อุดม

 

6.

การแข่งขันคอมพิวเตอร์

ป.1-3

1.เด็กหญิงฐิติพร โตอ่อน

เหรียญทอง

 

 

 

2.เด็กหญิงณัฐวรา โตอ่อน

เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน นางสาวยุรนันท์  พลายละหาร

 

 

 

ป.4-6

1.เด็กหญิงสุภัชญา  คำดี
2.เด็กหญิงพรชนก  อ่อนสนิท

เหรียญทอง
เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน นางสาวแคทรียา  สถิตบรรจง

 

7.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เดาะบอล

ป.4-6

1.เด็กชายกิตติพัฒน์  เดชเพชร

เข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นายอภิชาติ  ดำขำ

 

 

อันเดอร์วอลเลย์บอล

ป.4-6

1.เด็กชายธีรพงศ์  เจียมพ่วง
2.เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลอักษร

เข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ผู้ฝึกสอนนางสาวสุรัสวดี  องคะลอย
และนายอภิชาติ  ดำขำ

 

 

ยิงประตูฟุตบอลเล็ก

ป.1-3

1.เด็กชายทัญญพงศ์  บุญเชิดชู

เข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

ป.4-6

1.เด็กชายธนพงษ์  เขียวลือ

เข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางสาวสุรัสวดี  องคะลอย

 

8.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ป.1-3

1.เด็กหญิงสุรวิภา  ณ นคร

 

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางสาววิภา  สิงหภักดี

 

 

 

ป.4-6

1.เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ตุงคะเศรณี

เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางสาววิภา  สิงหภักดี

 

9.

การเล่านิทาน

ปฐมวัย

1.เด็กหญิงสุพิชญา   แซ่ลี้
2.เด็กหญิงณภัสรดา  ศรีน้อยขาว
3.เด็กชายกฤตธี  กองสว่าง
4.เด็กหญิงปุณิกา  ทั่งจันทร์
5.เด็กชายธนภักดิ์  บุญถนอม

เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน  นางสาวอุบลรัตน์  ประสานทอง
และ นางวิระยา  รวิโสภิตยิ่ง

 

 

การวาดภาพระบายสี

อ.1

1.เด็กหญิงพิราวรรณ์  นิยมนา

เหรียญทอง

 

 

อ.2

1.เด็กหญิงสรชา  โพธิ์แก้ว

เหรียญทอง

 

 

อ.3

1.เด็กหญิงวรรณวิษา  ตัณฑเตมี

เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน นางนวลจันทร์  ชาวโคตร
และนางชเอม  กันรอบรู้

 

 

การใช้ Computer Program paint

ปฐมวัย

1.เด็กหญิงมนัสวี  เกษฒไพบูลย์

เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน นายบุญสม  หล่อมหัทธนะกุล

 

 

การแข่งขันทักษะการปั้นดินน้ำมัน

ปฐมวัย

1.เด็กหญิงอชิรญา   อุ่นวัฒนธรรม
2.เด็กหญิงกัณตาณัฐ   สุวรรณปักษ์

เหรียญทอง

 

 

 

ผู้ฝึกสอน นางอารีย์  กันรอบรู้ และ
นางสาวจันธิมา  สมุห์เงิน

 

กลับสู่ด้านบน