Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 17
ระดับจังหวัด  ประจำปี พ.ศ.2554
ณ  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เรียบเรียงโดย : คุณครูน้ำผึ้ง รักชื่น
ภาพโดย : ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา

เมื่อวันเสาร์ที่    7  มกราคม   พ.ศ.  2555  ที่ผ่านมา  ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6)   เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ครั้งที่  17  ระดับจังหวัด จำนวน 1 ทีม โดยตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับจังหวัดในครั้งนี้  มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

  1.   เด็กหญิงชาลิสา            วังรัชตะ                   ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/1
  2.   เด็กหญิงชนิมน             สุวรรณประเสริฐ       ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/1
  3.   เด็กหญิงอริสา               ศิริไทย                    ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/2

ผลการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ซึ่งมีจำนวนข้อสอบ  100  ข้อ    ทีมของโรงเรียนดุสิตวิทยาทำคะแนนได้ 65  คะแนน  ติดลำดับที่    5   จาก  73  โรงเรียน     ได้รับถ้วยรางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ระดับจังหวัด   พร้อมทุนการศึกษา  900  บาท   และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภูมิภาค  ซึ่งคัดเลือกจำนวน  5 โรงเรียน(จากลำดับที่ 1-5)  ไปเข้าร่วมแข่งขันในวันเสาร์ที่  28  มกราคม  พ.ศ.  2555
  ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวน้ำผึ้ง      รักชื่น

กลับสู่ด้านบน