Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

คนเก่งดุสิตฯ คว้าชมเชยอันดับ 5 ของประเทศ
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

เมื่อวันที่   27   สิงหาคม   2554 ทางสาระภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

โดยผลการแข่งขัน เป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ เด็กหญิงปาลิดา   วรภัทรถิรกานต์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ของโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้เข้ารอบสุดท้าย และได้รับรางวัลชมเชย ด้วยคะแนนรวมเป็นอับดับที่ 5 ของผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ โดยผลการแข่งขันทั้งหมด มีดังนี้

ช่วงชั้นที่2
รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ  (ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ) พร้อมทุนการศึกษา   2,000  บาท
                เด็กหญิงปาลิดา   วรภัทรถิรกานต์
รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    พร้อมทุนการศึกษา  500  บาท
                เด็กหญิงจิราพร วัฒนดามัย
                เด็กหญิงอัญชิสา  สายมาอินทร์
ครูผู้ฝึกสอน   ครูปราณี  วรสุทธิ์พิศาล


ช่วงชั้นที่1
รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   พร้อมทุนการศึกษา  500  บาท
                เด็กหญิงธนัชชา  สุนทรสารทูล
รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
                เด็กหญิงบัณฑิตา     ทวีพงษ์
                เด็กหญิงดากานดา     เหล็กดี
ครูผู้ฝึกสอน ครูวาสนา  วรสุทธิ์พิศาล
                    ครูอำนวย  ปานดารา

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนทุกคนและขอชื่นชมครูทุกท่่านที่ได้เสียสละเวลา ฝึกซ้อมนักเรียนของเราจนประสบความสำเร็จ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง

กลับสู่ด้านบน