Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

ดุสิตฯ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เรียบเรียงโดย : คุณครูสุรัสวดี องคะลอย
ภาพโดย : ฝ่าย IT ดุสิตวิทยา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2554  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโดยครูสุรัสวดี  องคะลอย  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้

  1. ประธานนักเรียน เด็กหญิงพิชญา   บุญมานะประเสริฐ    อ่านสาส์นวันต่อต้านยาเสพติดจากนายกรัฐมนตรี หน้าเสาธง

  2. กายบริหารเพื่อสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคยามเช้าให้กับครูและนักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายพร้อมกันเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

  3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษพิษภัยจากยาเสพติดสู่ชุมชนโดยการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของครูและนักเรียนที่เป็นแกนนำต่อต้านยาเสพติด และแจกแผ่นพับเรื่องโทษพิษภัยจากยาเสพติดให้แก่ชาวชุมชน

  4. จัดบอร์ดให้ความรู้และฉายวีดีทัศน์ ให้กับนักเรียนและครูเรื่องโทษพิษภัยจากยาเสพติด

  5. ประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศ                   เด็กหญิงอนิธนา         ถาวงราม                     ป. 1/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กชายธนกฤต           ศิริทองเกษตร              ป. 1/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     เด็กชายพรเลิศ             อ่อนละมูล                 ป. 1/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศ                   เด็กหญิงลักษิกา          คำสร้อย                    ป. 2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กชายธันยชนก         ชินชนานุภาพ              ป. 2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     เด็กชายวรเมธ              หอมจันทรา               ป. 2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ                   เด็กชายบูรพา              นกทอง                      ป. 3/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กชายพัชรพล           แก้วริพร                      ป. 3/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     เด็กชายเขมรัฐ              ไชยโชค                    ป.  3/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศ                   เด็กหญิงชลธิชา           ทองเอียง                   ป. 4/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กหญิงอภิญญา         ศิริสมบูรณ์                   ป. 4/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     เด็กหญิงกมลวรรณ     เนียมราช                       ป. 4/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ                   เด็กหญิงธาราทิพย์       อภิติวงศ์มานิต                  ป. 5/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กหญิงกัญญาลักษณ์            หอมมาก               ป. 5/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     เด็กหญิงพิมพ์ธิชา        จันทร์วงศ์                       ป. 5/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศ                   เด็กหญิงปาลิดา           วรภัทรถิรกานต์                 ป. 6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กชายชนุดม              สอนดี                          ป. 6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     เด็กหญิงพิชญา            บุญมานะประเสริฐ              ป. 6/1

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสำเร็จไปได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้ และคณะครู-นักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน