Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

อบรมครูศิลปะด้านเทคนิคการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูสุจิน เพียรกิจ

ด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้แก่ครูผุ้สอนศิลปะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ  โรงเรียนสุริยวงค์ โดยมีท่านวิทยากร คือ  ผศ. บุญมา    แฉ่งฉายา   อาจารย์สอนศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้ส่งคุณครูสุจิน เพียรกิจ คุณครูวิชาศิลปะเข้าร่วมอบรมด้วย

การจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีแนวปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ ดังนี้
         1. การคิดวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ.1.1
         2. ปฏิบัติการทดลองเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมผู้เรียนระดับประถมศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ คุณครูได้รับความรู้ในการ วิเคราะห์ตัวชี้วัดและปฏิบัติการทดลองเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมผู้เรียน สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการจัด ประสบการณ์และการเรียนการสอนของวิชาทัศนศิลป์ต่อไป

กลับสู่ด้านบน