Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โรงเรียนดุสิตวิทยา: โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ
คุณครูน้ำผึ้ง รักชื่น: ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ระดับประถมศึกษา ภาคกลาง ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนดุสิตวิทยาและคุณครูน้ำผึ้ง รักชื่น คุณครูบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับรางวัล "คุณครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ของระดับภาคกลาง" จากโครงการ รวมพลังรักการอ่าน 84 ล้านเล่ม นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้รับรางวัลดังนี้

1. โล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม Nanmeebooks Reading Club ระดับประเทศ

2. ครูบรรณารักษ์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม Nanmeebooks Reading Club ระดับประเทศ และได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ

3 เม.ย. 55
17 ก.พ. 55
20 ม.ค. 55
10 ก.ค. 52

เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนดุสิตวิทยา

ครูและนักเรียนที่สนใจสามารถรับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของห้องสมุดโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้ที่
เวบไซต์ห้องสมุดโรงเรียนดุสิตวิทยา DUSITWITTAYA LIBRARY Web Site

 

เกี่ยวกับโครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ"

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ตระหนักในความสำคัญของการอ่าน จึงได้จัด “โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนครบ 11 ปี ในปี 2554 ผลของการดำเนินงานมีโรงเรียนมากกว่า 10,000 โรงเรียน ครูมากกว่า 50,000 คน และนักเรียนมากกว่า 10 ล้านคน เข้าร่วมโครงการ มีนักเรียนยอดนักอ่าน ครูและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการอ่านมากกว่า 500 รางวัล อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา จึงรวมพลังเยาวชนไทยอ่านหนังสือให้ครบ 84 ล้านเล่ม บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ ในวาระอันเป็นมงคลยิ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนไทยทำความดีโดยรวมใจอ่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา

2. รณรงค์ให้เยาวชนไทยในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง สามารถจับใจความบันทึกจากการอ่าน และใช้ประโยชน์จากการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ยกระดับคุณภาพการอ่านของเยาวชนไทยทั้งปริมาณและคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนและนักเรียนทุกสังกัด ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล-ป.2, ระดับ ป.3-ป.6 และระดับ ม.1-ม.6

กลับสู่ด้านบน