Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

นานากิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2553
“ยกระดับคุณภาพการอ่านของเด็กไทย” เนื่องในวาระการอ่านแห่งชาติ

เรียบเรียงโดย : คุณครูน้ำผึ้ง รักชื่น
ภาพโดย : ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา

เมื่อวันที่  13-17 กันยายน พ.ศ. 2553 โรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และ นักเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านคือพื้นฐานสำคัญของการศึกษา  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำสู่การมีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทางห้องสมุดได้จัดขึ้นในปีการศึกษานี้เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีดังนี้

  1. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6
  2. กิจกรรมแฟนพันธ์แท้ตามรอยพระพุทธเจ้า   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
  3. กิจกรรมเรียนรู้ สนุกคิดกับกลุ่มสาระ 8 สาระ   ระดับชั้นป.1- ป.6
  4. กิจกรรมการแข่งขันประกวดยอดนักอ่านที่มีบันทึกการอ่านดีเด่นระดับชั้นเตรียมอนุบาล– ประถมศึกษาปีที่ 6
  5. กิจกรรมการประกวดแข่งขัน“หนูน้อยนักเล่านิทาน”ระดับชั้นอนุบาล1–ประถมศึกษาปีที่ 2
  6. กิจกรรมการแสดงเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เรื่อง “ด.ช.มะเขื่องกับเมืองโหวกเหวก” ของนักเรียนชมรม Star Production  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ทางห้องสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยสร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายในเรื่องของการอ่าน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนทุกคน รวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงสำคัญของการอ่านมากยิ่งขึ้น และมาร่วมมือกันสร้างสังคมเล็ก ๆ  ภายในโรงเรียนของเราให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สืบเนื่องต่อไป

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดภายในโรงเรียนของเรา ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ เพราะได้รับการสนับสนุนจากคณะท่านผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ทางห้องสมุดต้องขอขอบคุณ มา  ณ  โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ตารางแสดงความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด”  
ของครูและนักเรียน
ปีการศึกษา 2553

ค่าคะแนนที่ได้จะเป็นช่วงคะแนนที่เป็นเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
      คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.50 คือ ระดับน้อยที่สุด
      คะแนนระหว่าง 1.51 -  2.50 คือ ระดับน้อย
      คะแนนระหว่าง 2.51 -  3.50 คือ ระดับปานกลาง
      คะแนนระหว่าง 3.51 -  4.50 คือ ระดับมาก
      คะแนนระหว่าง 4.51 -  5.00 คือ ระดับมากที่สุด

รายการ

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ค่าเฉลี่ยคะแนน

 

 

ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม

1. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม

74

4.35

2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม

74

4.20

3. ความหลากหลายของกิจกรรม

74

4.40

4. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

74

4.42

ด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆ

1. กิจกรรมการประกวด “หนูน้อยนักเล่านิทาน”

74

4.24

2. กิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ ผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า

74

4.20

3. กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

74

4.28

4. กิจกรรมเรียนรู้สนุกคิดกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

74

4.53

5. กิจกรรมประกวดยอดนักอ่านที่มีผลงานบันทึกการอ่านดีเด่น

74

4.16

6. กิจกรรมการแสดง เรื่อง ด.ช. มะเขื่องกับเมืองโหวกเหวก

74

4.50

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ

1. ครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน

74

4.60

2.นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ

74

4.32

3.ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการร่วมมือกันจัดกิจกรรมและช่วยกันสนับสนุนการอ่านตามนโยบายการศึกษา

74

4.61

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้

74

4.70

กลับสู่ด้านบน