Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

ผลการแข่งขันกรีฑาระยะสั้น
"RATCHABURI SPINTER 2010" ประจำปี 2553

เรียบเรียงโดย : คุณครูสุรัสวดี องคะลอย
ภาพโดย :
ฝ่าย IT ดุสิตวิทยา

เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2553 ทางโรงเรียนได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมกรีฑาวิ่งระยะสั้น "RATCHABURI SPINTER 2010 " ประจำปี 2553 แข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดยนักกีฬาของโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 • วิ่ง 60 เมตร รุ่น 8 ปี หญิง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
            เด็กหญิงนภาทิพย์         กิตติพัฒน์มนตรี
 • วิ่ง 100 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
            เด็กชายยสินธร         สอสะอาด

 • วิ่งผลัด  8 x 50  เมตร รุ่น 8 ปี หญิง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
            เด็กหญิงสุภาพร       ทั่งจันทร์
            เด็กหญิงเพียงขวัญ       สุมังคะละ
            เด็กหญิงพิชชาภา       วิมลอักษร
            เด็กหญิงธัญญาลักษณ์       คานงาม
            เด็กหญิงกัลยรัตน์       หุ่นเครือ
            เด็กหญิงศรุตา       ตั้งอุดมสิน
            เด็กหญิงสุวิชาดา       แป้นทอง
            เด็กหญิงนภาทิพย์       กิตติพัฒน์มนตรี
 • วิ่งผลัด  4 x 100 เมตร  รุ่นอายุ 10 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
            เด็กหญิงนันทวรรณ       ศรีสวาท
            เด็กหญิงอรวรรณ       อักษรชู
            เด็กหญิงอรณิชา       จงสถาพรพันธ์
            เด็กหญิงนวภรณ์       ทองกร

กลับสู่ด้านบน