Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โรงเรียนดุสิตวิทยา: สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552

โรงเรียนดุสิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 ในระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ของกลุ่มจังหวัดที่ 5

รางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นรางวัลที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และได้วางระเบียบไว้เพื่อถือปฏิบัติตั้งแต่ พ.ศ.2507  เป็นต้นมาโดยพิจารณามอบให้แก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาดีเด่นในด้านวิชาการ  การบริหารจัดการศึกษาและด้านอื่นๆ  ตามลักษณะเฉพาะและประเภทของสถานศึกษานั้นๆ  ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

12 ก.ค. 53
21 เม.ย. 53

 

กลับสู่ด้านบน