Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
พัฒนาฝึกทักษะการอ่านที่ดี ประจำปี
2552

เรียบเรียงโดย : คุณครูน้ำผึ้ง รักชื่น
ภาพและคลิบวิดีทัศน์โดย : ฝ่าย IT ดุสิตวิทยา

เมื่อวันที่   7 - 11  กันยายน  2552 ทางห้องสมุดโรงเรียนดุสิตวิทยา นำโดยคุณครูน้ำผึ้ง รักชื่น ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น ซึ่งได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เนื่องจากโรงเรียนถือเป็นสถานที่ที่สองที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนได้ เพื่อจะสร้างให้เยาวชนของเราเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับตนเอง จนไปถึงรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทางห้องสมุดโรงเรียนได้จัดขึ้น เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวในปีการศึกษานี้ ดังนี้

  1. กิจกรรมเรียนรู้ สนุกคิด กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่  1-6
  2. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  3. กิจกรรมการแข่งขันประกวดยอดนักอ่าน   ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่  6
  4. กิจกรรมการแข่งขันเกมยกสยามของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  5. กิจกรรมการแสดงบนเวที  เรื่อง  “คุณปู่ยอดนักอ่าน”  ของนักเรียนผู้นำการอ่าน
  6. กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์  หัวข้อ  “ รักการอ่านเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

กิจกรรมการแสดงบนเวที  เรื่อง  “คุณปู่ยอดนักอ่าน”  ของนักเรียนผู้นำการอ่าน

จากการประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบว่าครูและนักเรียน ได้ให้ความสำคัญกับห้องสมุดมากยิ่งขึ้น และให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอ    นอกจากนี้นักเรียนยังให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน รวมไปถึงมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นอีกด้วย  ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ทางห้องสมุดขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุน และเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน รวมไปถึงคณะกรรมการห้องสมุด  และคุณครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ส่งผลให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์  และประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องทุกปีตลอดมา

 

กลับสู่ด้านบน