Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

คณะผู้บริหารร่วมสัมมนาค่ายวิชาการ
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 2552

ภาพและเรียบเรียง: คุณครูสายชล พรหมดำ

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2552       โรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมสัมมนาค่ายวิชาการ “โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  จัดโดยสถาบันวิจัยการเรียนรู้  ประจำการศึกษา  2552   ณ ตะนาวศรีรีสอร์ท  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์   ในการสัมมนาครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มผู้ร่วมสัมมนาเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มผู้บริหาร  ร่วมสัมมนาเรื่อง การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดย คณะวิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์, ดร.วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์  และ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
    ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้คือ คุณครูธีรภัทร   กุโลภาส   ผู้อำนวยการโรงเรียน, คุณครูปราณี  วรสุทธิ์พิศาล และคุณครูสมพร   เปรมจิตต์
  • กลุ่มครูวิชาการ    ร่วมสัมมนาเรื่อง การสร้างงานวิชาการให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยวิทยากรประกอบด้วย ดร.เสาวนิตย์  ชัยมุสิก, ดร.ม.ล.จันทน์กฤษณา  ผลวิวัฒน์, ดร.วิสุทธิ์   วิจิตรพัชราภรณ์ และ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
    ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้คือ  คุณครูพิกุล   สุขวิสุทธิ์, คุณครูสายชล   พรหมดำ  และคุณครูเจริญ    ใจรัก

นอกจากนี้ใน Workshop คณะผู้บริหารและครูฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมกันจัดทำ แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมนำเสนอผลงานในการสัมมนาด้วย

 

กลับสู่ด้านบน