Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

จิตกรน้อยดุสิตร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม

"นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงโดยคุณครูสมพร เปรมจิตต์
ภาพโดยคุณครูสมพร เปรมจิตต์

โครงการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 6 กันยายน  2551 ณ  บริษัทธงชัยไอที  พลัส  ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท โตชิบา (ไทยแลนด)์ จำกัด   สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น   62 คน 

นักเรียนของโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชยจำนวน 2 คนคือ

1.เด็กชายธนวุฒิ    วัชรเสถียร    ชั้น ป.5/1    

2.เด็กหญิงจิราภรณ์  วัฒนดามัย   ชั้น ป.3/1

กลับสู่ด้านบน