โรงเรียนดุสิตวิทยา :: 15/02/51

โรงเรียนดุสิตวิทยาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. ด้วยระดับคุณภาพ “ดีมาก” ในภาพรวม

เรียบเรียงโดย คุณครูสายชล พรหมดำ
ภาพ โดย ยุรนันท์ พลายละหาร

โรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  คณะผู้ประเมินจาก หน่วยประเมิน หจก.พี.เจ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนดุสิตวิทยา เมื่อวันที่  25 – 27 ธันวาคม 2550  และได้ทำการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดุสิตวิทยา ด้วยกระบวนการต่างๆ ทั้งจากการศึกษาเอกสารเพื่อดูร่องรอยในอดีต การสังเกตการสอนตามสภาพจริง จนถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของผลการประเมินนั้น โรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา โดยในระดับก่อนประถมศึกษา ได้รับระดับคุณภาพ "ดีมาก" ใน 12 มาตรฐาน จากทั้งหมด 14 มาตรฐาน และในระดับประถมศึกษา ได้รับระดับคุณภาพ "ดีมาก" ใน 11 มาตรฐาน จากทั้งหมด 14 มาตรฐาน

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดุสิตวิทยา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:
การศึกษาปฐมวัย

ผลประเมิน
อิงเกณฑ์

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ด้านผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์

3.43

ดี

4

ดีมาก

3.72

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

3.47

ดีมาก

4

ดีมาก

3.81

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

3.60

ดี

4

ดีมาก

3.74

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

3.57

ดีมาก

4

ดีมาก

3.80

ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.53

ดีมาก

4

ดีมาก

3.79

ดีมาก

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.50

ดีมาก

4

ดีมาก

3.77

ดีมาก

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.87

ดีมาก

4

ดีมาก

3.75

ดีมาก

ด้านครู

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

3.87

ดีมาก

4

ดีมาก

3.94

ดีมาก

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 3.53

ดีมาก

4

ดีมาก

3.77

ดีมาก

ด้านผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

4.00

ดีมาก

3

ดี

3.50

ดีมาก

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

3.86

ดีมาก

3

ดี

3.43

ดี

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.51

ดีมาก

4

ดีมาก

3.76

ดีมาก

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.00

ดีมาก

3

ดี

3.50

ดีมาก

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

3.67

ดีมาก

3

ดี

3.34

ดี

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย:     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    

                 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:
ประถมศึกษา

ผลประเมิน
อิงเกณฑ์

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ด้านผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์

3.44

ดี

4

ดีมาก

3.72

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

3.48

ดี

4

ดีมาก

3.74

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

3.16

ดี

4

ดีมาก

3.58

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

3.33

ดี

4

ดีมาก

3.67

ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

2.67

ดี

3

ดี

2.84

ดี

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.41

ดี

4

ดีมาก

3.71

ดีมาก

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.58

ดีมาก

4

ดีมาก

3.79

ดีมาก

ด้านครู

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

3.65

ดีมาก

4

ดีมาก

3.83

ดีมาก

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.62

ดีมาก

4

ดีมาก

3.81

ดีมาก

ด้านผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

4.00

ดีมาก

3

ดี

3.50

ดีมาก

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

3.86

ดีมาก

3

ดี

3.43

ดี

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.40

ดี

4

ดีมาก

3.70

ดีมาก

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.50

ดีมาก

4

ดีมาก

3.75

ดีมาก

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

3.67

ดีมาก

3

ดี

3.34

ดี

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาประถมศึกษา:       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                    

 

กลับสู่ด้านบน