:: School Information :::: News :::: How to Apply :::: Kindergarten :::: Elementary School :::: For Teachers :::: Awards & Achievements :::: Services :::: Contact School ::
:: Management :: :: Key Personnel ::
  ปฏิทินปฏิบัติงานห้องสมุด ปีการศึกษา 2550

 

2550

วัน/เดือน/ปี

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มีนาคม

12 - 16
19-23
26-30

 

สำรวจหนังสือชำรุด
ซ่อมหนังสือ
รวบรวมรายชื่อหนังสือที่จะจัดซื้อ (ตามกลุ่มสาระ)

 

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์

 

เมษายน

4
10 -20

23-30

 

จัดซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
สำรวจ ,ปรับปรุงและพัฒนา สภาพทั่วไปภายในห้องสมุด
ลงทะเบียนหนังสือใหม่

 

บรรณารักษ์,คณะกรรมการห้องสมุด
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,
ภารโรงดูแลห้องสมุด
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์

 

 

 

พฤษภาคม
1 - 11
14-15
16-17
21- 30
28- 1


ลงทะเบียนหนังสือใหม่
จัดบอร์ดความรู้ต้อนรับเปิดเทอม     
จัดบอร์ดวันวิสาขบูชา
รับทำบัตรสมาชิกห้องสมุด,
กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่

 
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

 

มิถุนายน
4
5-6
7
18


ปฐมนิเทศการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียน
รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด
ปฐมนิเทศนักเรียนช่วยงานห้องสมุด
จัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่


บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

 

วัน/เดือน/ปี

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรกฎาคม
2-6
9-13

16
23 - 27


จัดทำกฤตภาค
ประเมินบันทึกการอ่านของนักเรียน ป.1- ป.3
(ครั้งที่ 1/ภาคเรียนที่ 1)
จัดป้ายนิเทศวันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา
ประเมินบันทึกการอ่านของนักเรียน ป.4- ป.6
(ครั้งที่ 1/ภาคเรียนที่ 1)


บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์

บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์

 

สิงหาคม
1
14- 23


จัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ
จัดทำกฤตภาค,แฟ้มความรู้,บรรณานิทัศน์หนังสือ


ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์, ผู้ช่วยบรรณารักษ์

 

กันยายน
3-7
10-14

17-21

24
25-28


กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ประเมินบันทึกการอ่านของนักเรียน ป.1- ป.3
(ครั้งที่ 2 / ภาคเรียนที่ 1)
ประเมินบันทึกการอ่านของนักเรียน ป.4- ป.6
(ครั้งที่ 2 / ภาคเรียนที่ 1)
สำรวจรายชื่อครูและนักเรียนที่ค้างส่งหนังสือ
ติดตามทวงหนังสือ


บรรณารักษ์,คณะกรรมการห้องสมุด
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์

บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

 

ตุลาคม
8-12
15-19

29- 9


สำรวจหนังสือที่ชำรุด,รวบรวมรายชื่อหนังสือที่จะจัดซื้อตามกลุ่มสาระ
ซ่อมหนังสือ
จัดซื้อหนังสือใหม่ภาคเรียนที่ 2
ลงทะเบียนหนังสือใหม่


บรรณารักษ์ บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์,คณะกรรมการห้องสมุด
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์

 

วัน/เดือน/ปี

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พฤศจิกายน
12-16
19

26


กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่
จัดป้ายนิเทศวันลอยกระทง,
จัดป้ายนิเทศวันมหาธีรราชเจ้า
จัดป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ


ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

 

ธันวาคม
3
11-14

24-28


จัดป้ายนิเทศวันรัฐธรรมนูญ
ประเมินบันทึกการอ่านของนักเรียน ป.1- ป.3
(ครั้งที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2)
ประเมินบันทึกการอ่านของนักเรียน ป.4- ป.6
(ครั้งที่ 1  / ภาคเรียนที่ 2)


ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์

บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์

 

2551

วัน/เดือน/ปี

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มกราคม
1
8-12
19


จัดป้ายนิเทศวันเด็กแห่งชาติ
จัดทำกฤตภาค,แฟ้มความรู้,บรรณนิทัศน์หนังสือ
กิจกรรมห้องสมุดสัญจร


ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์
บรรณารักษ์,คณะกรรมการห้องสมุด

 

กุมภาพันธ
11-15

18-22

25
26-29


ประเมินบันทึกการอ่านของนักเรียน ป.1- ป.3
(ครั้งที่ 2 / ภาคเรียนที่ 2)
ประเมินบันทึกการอ่านของนักเรียน ป.4- ป.6
(ครั้งที่ 2  / ภาคเรียนที่ 2)
สำรวจรายชื่อครูและนักเรียนที่ค้างส่งหนังสือ
ติดตามทวงหนังสือ


บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์

บรรณารักษ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

 

 มีนาค
3-7
10-14


สำรวจหนังสือประจำปี
จัดทำรายงานประจำปีเสนอผู้บริหารทราบ


บรรณารักษ์
บรรณารักษ์