:: School Information :::: News :::: How to Apply :::: Kindergarten :::: Elementary School :::: For Teachers :::: Awards & Achievements :::: Services :::: Contact School ::
:: Management :: :: Key Personnel ::

  ประกาศรับสมัครงาน (Employment)

 

โรงเรียนดุสิตวิทยา ประกาศรับสมัคร ครูประจำการ จำนวนหลายอัตรา เพื่อมาร่วมงานกับโรงเรียนในการจัดการการเรียนรู้ เพื่อสร้างเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย และพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ ตามตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

วันที่: 19 สิงหาคม 2559 new

ตำแหน่งที่รับสมัคร

- ครูดนตรีสากล (สาขาดนตรี)

รายละเอียด

ลักษณะงาน : เป็นครูผู้สอนในรายวิชาตามข้างต้นที่ประกาศรับสมัคร
เพศ/อายุ : ชาย หรือ หญิง (ตามที่ระบุ) อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุติการศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาดนตรี หรือที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการสอนดนตรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
คุณสมบัติ :
- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และรักการสอน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่
- ไม่ประพฤติตนหรือเคยมีประวัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครุสภา

*** หากไม่ได้จบปริญญาตรีด้านครูโดยตรง และกำลังศึกษา หรือวางแผนที่จะศึกษาต่อใน หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู โปรดแจ้งในใบสมัครด้วย เพื่อที่ทางโรงเรียนจะพิจารณาต่อไป

หลักฐานในการสมัคร

  • ใบสมัครงาน (Download) ** ใช้โปรแกรม :: ดาว์นโหลด โปรแกรม Acrobat Reader :: ในการอ่าน **
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (นำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์)
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนดุสิตวิทยา ในวันและเวลาราชการ
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารและรูปถ่าย ให้ครบถ้วน มาที่
โรงเรียนดุสิตวิทยา 24 ถนนหลังสถานีรถไฟ ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 (วงเล็บที่มุมซองว่า "สมัครครู")
3. สมัคร Online โดยการส่งไฟล์ Scan** ของเอกสารหลักฐานทั้ง 6 ฉบับข้างต้น รวมทั้ง ใบสมัคร ที่ได้รับการกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว โดย Zip ไฟล์เอกสารทั้ง 6 ไฟล์ หรือแยกไฟล์ส่งก็ได้ มาที่ E-mail: info (at) dusitwittaya.ac.th โดยใช้ชื่อเรื่อง (subject) ว่า "สมัครครู" หมายเหตุ: Scan ไฟล์ในรูปแบบ PDF หรือ TIFF

สอบถามเพิ่มเติม:

โทรศัพท์: (032) 211-260, โทรสาร: (032) 211-029
E-mail: info (at) dusitwittaya.ac.th

โรงเรียนดุสิตวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของครู
อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เราจึงให้ความเป็นธรรมในการจัดค่าตอบแทน ทั้งในส่วนอัตราเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ตามความสามารถและศักยภาพของคุณครูแต่ละคน

 

Dusitwittaya Calendar

:: ห้องสมุดดุสิตวิทยา ::
Dusitsarn Magazine

:: Lunch Menu ::

School Songs
เศรษฐกิจพอเพียง
คลังสื่อการเรียนรู้ที่ทุกคนร่วมสร้างได้
:: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ::
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วัดสุนันทวนาราม จ. กาญจนบุรี
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
:: ความรู้ที่น่าสนใจ สำหรับชาวประถมและมัธยมศึกษา ::
:: วิชาการดอทคอม ::
National Geographic Thai
:: วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับครู และนักเรียน ::
:: ค้นหาข้อมูลมากกว่า 2,980,000 เว็บเพจ จาก 18,000 เว็บไซต์ของคนไทย ::
:: แปล ไทย <--> English ฟรี ทางอินเตอร์เนต ::
:: บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ทางอินเตอร์เนต ::
:: มิติใหม่แห่งการศึกษาไร้พรหมแดน ::