Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
Dusitwittaya School

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นโครงการในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี โดยโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น เป็นหนึ่งใน 25 โรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนี้ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับโรงเรียน ในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้ักับเด็กๆอนุบาลของเรา โครงการนี้ถือเป็นนำร่อง ที่คุณครูจะต้องทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ปีละ 2 เรื่อง ทางเจ้าของโครงการจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและส่งผลงานเข้าประกวดในโอกาสต่อไปด้วย

โดยแต่ละกิจกรรมการทดลอง เด็ก ๆ จะได้ลงมือปฏิบัติ คิดค้นหาคำตอบ คุณครูจะใช้คำถามปลายเปิด ฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ จดบันทึกคำพูดเด็ก ให้เด็กสื่อออกมาโดยการวาดภาพหรือชิ้นงานแบบต่าง ๆ หลังจากทำการทดลองเสร็จ เด็ก ๆ สามารถเชิญชวนผู้ปกครองทำการทดลองต่อในช่วงรับกลับบ้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก ซึ่งมีหลักฐานทั้งภาพถ่าย-สมุดเยี่ยม บันทึกเข้าทำการทดลองของคุณครูและเด็กแต่ละห้อง

Website: http://www.littlescientistshouse.com

วัน-เดือน-ปี
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของโรงเรียนดุสิตวิทยา
ปีการศึกษา 2554
23 ก.ย. 54
16 ก.ย. 54
2 ก.ย. 54
26 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
21 ส.ค. 54
17 ส.ค. 54
17 ส.ค. 54
29 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
8 ก.ค. 54
1 ก.ค. 54
24 มิ.ย. 54
27 พ.ค. 54
ปีการศึกษา 2553
28 ม.ค. 54
24 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
26 พ.ย. 53
17 พ.ย. 53
12 พ.ย. 53
5 พ.ย. 53
25 ก.ย. 53
24 ก.ย. 53
17 ก.ย. 53
10 ก.ย. 53
28 ส.ค. 53
25 ส.ค. 53
20 ส.ค. 53
11 ส.ค. 53
6 ส.ค. 53
1 ส.ค. 53
30 ก.ค. 53
23 ก.ค. 53
16 ก.ค. 53
9 ก.ค. 53
2 ก.ค. 53
25 มิ.ย. 53
18 มิ.ย. 53
17 มิ.ย. 53
17 มี.ค. 53

 

กลับสู่ด้านบน